Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys Ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa polyamoristen ihmisten etuja, jakaa asiallista ja ajantasaista tietoa polyamoriasta, vähentää polyamorisiin suhteisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja tarjota verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistoimintaa yhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille.

Polyamorisilla suhteilla tarkoitetaan tässä ja jatkossa kaikkia sellaisia seurustelu- ja aviosuhteita, joissa ei noudateta yksisuhteista periaatetta ja joissa kaikki osapuolet ovat tietoisia asiain tilasta ja hyväksyvät sen. Polyamorisilla ihmisillä tarkoitetaan tässä ja jatkossa ihmisiä, jotka elävät, ovat eläneet tai haluaisivat tulevaisuudessa elää polyamorisissa suhteissa. Yksisuhteisuudella tarkoitetaan tässä ja jatkossa tilaa, jossa seurustelu- tai aviosuhteessa oletuksena on, että siinä on kaksi osapuolta, eikä kummallakaan ole ko. suhteen ulkopuolisia romanttisia ja/tai seksuaalisia suhteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia tapaamisia ja tapahtumia, osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tukemaan hankkeita, jotka hyödyttävät polyamorisia ihmisiä ja näiden toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia ja myydä kirjoja ja muuta tarkoitukseensa liittyvää tavaraa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus jäseneksi liittymiselle. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Kunniajäsenten valinnasta päättää vuosikokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja yhdistyksen syyskokous hallituksen määräämänä päivänä elo-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista puhelimitse ja sähköisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa, että ehdolle asettuminen ja äänestäminen ovat mahdollisia ennakkoon sähköisesti.

Merkittävissä asioissa hallitus voi halutessaan järjestää sähköisenä äänestyksen, jonka tulos sitoo hallitusta yhdistyksen kokouksen päätöksen tavoin. Äänestysajan vähimmäiskesto on tällöin 7 päivää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyllä viestillä.

Vuosikokous tulee kuitenkin kutsua koolle vähintään kuukautta ennen kokousta.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa:

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajia ja heille varatoiminnantarkastajat.
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Säännöt päivitetty viimeksi kevätkokouksessa 2017