Julkaisut ja tutkimukset

Tähän kokoamme yksin tai yhteistyössä tuottamiamme polyamoriaa, monisuhteisuutta tai muita aiheita käsitteleviä julkaisuja.

Polyamoria sote-alojen ammattilaisille -opas

Polyamoria sote-alojen ammattilaisille -opas avaa monille tuntematonta polyamorian käsitettä ja käsittelee joitain ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä joita polyamorisesti elävät ihmiset kohtaavat elämänsä aikana esimerkiksi neuvoloissa, terapiassa ja vanhainkodissa. Oppaan ensimmäinen versio julkaistiin Sexpo:n järjestämän Seks2018-koulutustapahtuman yhteydessä 23.3.2018. Polyamoria on eräs eettisen monisuhteisuuden muoto, jossa monisuhteisuus perustuu kaikkien osallisten tietämykselle ja hyväksynnälle. Oppaan julkaisee ja sitä päivittää Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry, joka on valtakunnallisen Seta ry:n jäsenjärjestö. Voit ladata 2019 suomenkielisen PDF:n tästä.

Polyamori för yrkesverksamma inom social- och hälsovårdsbranschen

Guiden till polyamori för yrkesverksamma inom socialoch hälsovårdsbranschen förklarar det för många obekanta begreppet polyamori och rättar till en del av de fördomar och felaktiga uppfattningar som polyamorösa människor bemöter under sitt liv till exempel vid rådgivningsbyråer, inom terapi och vid äldreboenden. Polyamori är en form av etisk flersamhet, där flersamheten grundar sig på att samtliga involverade är informerade och ger sitt samtycke. Guiden publiceras och uppdateras av Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry (finska polyamoriföreningen), som är en medlemsförening i den riksomfattande föreningen Seta rf. Du kan ladda ner den 2019 svenska PDF här.

 

Suomessa tehtyjä opinnäytteitä ja tutkimuksia polyamoriasta ja monisuhteisuudesta

Taivaloja, N. 2018. OIKEUS NÄKYÄ, KUULUA JA OLLA OLEMASSA – Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/277748

Gummerus, I. (2018). Rakkautta ilman rajoja? Polyamoria diskursiivisen tutkimuksen kohteena. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/236917

Hiljanen, H. & Hirvonen, M. (2016). ”Että tää on niinku meidän perhe ja siitä saa puhua ja se on hyvä ja ok.” Polyamoristen vanhempien ajatuksia, kokemuksia ja toiveita ammatillisesta kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö, Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/handle/10024/115434

Matilainen, J. (2012). Polyamory and Kinship in Finland. Negotiating Love, Equality and the Self. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/32477

Tikkanen, H. (2016). Polyamoria – monisuhteisuuden rajat ja käytännöt. Sosiologian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/168520