Syyskokous

Tervetuloa Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry:n syyskokoukseen, joka pidetään Helsingissä 13.11.2021 klo 16.

IN ENGLISH BELOW.
PÅ SVENSKA LÄNGRE NER.

Tilaisuudessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2022 ja päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä.

Kokous järjestetään Sateenkaariperheiden toimistolla, osoitteessa Hämeentie 29, Helsinki, sekä verkossa osoitteessa https://polyamoria.fi/syyskokous

Verkko-osallistuminen onnistuu useimpien tietokoneiden nettiselaimilla ilman erillisiä ohjelmia, sekä älypuhelimilla ja tableteilla asianmukaisesta sovelluskaupasta asennetun Google Meet appin kautta.

Etäosallistumislinkki: https://polyamoria.fi/syyskokous

Aikataulu:
15:30 Ovet aukeavat ja pizzat saapuvat
16:00 Kokous
Kokouksen jälkeen miitti ja yleistä hengailua
n. 18:00 Lähtö Kokoteatterille Norminäytelmän esitykseen (liput: https://www.kokoteatteri.fi/event-details/norminaytelma-13-11, jäsenalennuskoodi 9.9. lähetetyssä sähköpostissa)

Hallitustoiminnasta
Hallitus kokoontuu kasvokkain 1-2 kertaa vuodessa ja muuten noin kuukausittain verkossa. Hallitustoiminta on rentoa ihmisoikeustyötä, johon jokainen osallistuu oman jaksamisensa ja kykyjensä mukaan.

Hallitukseen ehdolle asettuvia pyydämme lähettämään lyhyet esittelyt itsestään 6.11. mennessä sähköpostilla (hallitus@polyamoria.fi). Esittelyt laitetaan esiin osoitteeseen https://polyamoria.fi/syyskokous/esittelyt

Yhteneväisyyden vuoksi toivomme esittelyssä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Kuka olet?
Mistä tehtävistä olisit kiinnostunut?
Mitä haluat saavuttaa hallitustoiminnalla?
Miten paljon aikaa on valmis käyttämään toimintaan?
Esittelyjen tarkoitus on antaa kokoukseen osallistuville jäsenille etukäteiskuva siitä, keitä hallitukseen on hakemassa, jotta voivat harkita kenelle haluavat antaa äänensä. Esittelyn kirjoittaminen ei ole edellytys ehdokkaaksi asettumiseksi; viimeinen mahdollisuus asettua ehdokkaaksi annetaan syyskokouksessa.

Uudistustyötä
Yhdistyksessä on toisinaan pohdittu yhdistyksen nimen tarkoituksenmukaisuutta. On mietitty muun muassa sitä, samaistaako nimi polyamorian kaikkeen monisuhteisuuteen ja viestiikö se oikein siitä, keitä jäseniksi tavoitellaan. Ilman keskustelua ja esityksiä emme ota asiaa kokouksen esityslistalle, mutta kokouksen jälkeen yhteishengailussa haluaisimme päästä keskustelemaan tästäkin aiheesta – niinpä pidämme kokouksen jälkeen pienen uudistusworkshopin. Osallistumaan pääsee niin paikan päällä, kuin yllä mainitun kokouslinkin kautta. Tarkka aika riippuu kokouksen kestosta, mutta todennäköisesti noin viideltä päästään aloittamaan. Osallistujien kesken arvotaan kirjapalkinto.

Syysterveisin,
Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry:n hallitus

ENGLISH
========

Welcome to the autumn meeting of Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys, which will be held in Helsinki on November 13, 2021 at 4 p.m.

At the event, the chairman and members of the board of the association for 2022 will be elected and a decision will be made on the approval of the action plan and budget for 2022.

The meeting will be held at the Sateenkaariperheet Office, Hämeentie 29, Helsinki, and online at https://polyamoria.fi/syyskokous

Online participation is possible on most computers’ web browsers without separate programs, as well as on smartphones and tablets through the Google Meet app.

Remote participation link: https://polyamoria.fi/syyskokous

Schedule:
15:30 Doors open and pizzas arrive
16:00 Meeting
After the meeting, a meetup and general hanging out
c.a. 18:00 Departure to Kokoteatteri to see Norminäytelmä (tickets: https://www.kokoteatteri.fi/event-details/norminaytelma-13-11, member discount code in the e-mail sent on September 9.)

Board activities
The board meets face to face 1-2 times a year and otherwise about once per month online. Board work is relaxed human rights work in which everyone participates according to their own endurance and abilities.

Candidates for the board are asked to send short presentations about themselves by the 6th of November by e-mail (hallitus@polyamoria.fi). Presentations will be made available in https://polyamoria.fi/syyskokous/esittelyt

For the sake of consistency, we hope that the presentation will provide answers to the following questions:

Who are you?
What tasks would you be interested in?
What do you want to achieve through being a board member?
How much time are you willing to spend on the activities?
The purpose of the presentations is to give members attending the meeting a preview of who is applying to the board so that they can consider who they want to vote for. Writing a presentation is not a prerequisite for standing as a candidate; the last chance to step in will be given at the autumn meeting.

Reform work
The expediency of the name of the association has been brought to question a couple of times during the past years. Among other things, it has been wondered whether the name claims that polyamory describes all forms of non-monogamy, and whether or not it’s clear about who we seek as members. Without discussion and proposals, we will not put it on the agenda of the meeting, but after the meeting we would like to have a chance to discuss this issue together – so we will have a small workshop after the meeting. You can participate both on site and via the meeting link mentioned above. The exact time depends on the duration of the meeting, but it is likely that we get to start at around five. We will also have a draw for a book prize among the participants.

Best regards,
Board of Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys

SVENSKA
========

Välkommen på finska polyamoriföreningens höstmöte som hålls i Helsingfors 13.11.2021 kl. 16. Under mötet väljs föreningens ordförande och övriga styrelsemedlemmar för 2022, och verksamhetsplanen och budgeten för 2022 slås fast.

Mötet hålls på Sateenkaariperheets kontor i Helsingfors, på adressen Tavastgatan 29, samt på webben på adressen https://polyamoria.fi/syyskokous.

Du kan delta på webben med de flesta webbläsare utan några särskilda program, eller med smarttelefon eller platta med hjälp av appen Google Meet som laddas ner från din appbutik.

Länk för att delta på distans: https://polyamoria.fi/syyskokous

Tidtabell:
15.30 Dörrarna öppnar och pizzorna anländer
16.00 Möte
Efter mötet ordnas meet och allmänt umgänge
Ca 18.00 Avfärd mot Kokoteatteri för föreställningen Norminäytelmä (biljetter: https://www.kokoteatteri.fi/event-details/norminaytelma-13-11, medlemsrabattkoden finns i e-posten från 9.9)

Om styrelsearbetet
Styrelsen träffas ansikte mot ansikte 1–2 gånger per år och i övrigt ungefär en gång i månaden på webben. Styrelsearbetet är avslappnat människorättsarbete där var och en deltar enligt egen ork och förmåga.

Vi ber att den som vill ställa upp som kandidat till styrelsen skickar in en kort presentation om sig själv senast 6.11 per e-post (hallitus@polyamoria.fi). Presentationerna publiceras på adressen https://polyamoria.fi/syyskokous/esittelyt

För enhetlighetens skull önskar vi att du i din presentation svarar på följande frågor:

Vem är du?
Vilka uppgifter är du intresserad av?
Vad vill du åstadkomma inom styrelsen?
Hur mycket tid är du beredd att sätta på styrelsearbetet?
Syftet med presentationerna är att ge de medlemmar som deltar i mötet en förhandsuppfattning om vilka som är på väg att ställa upp i styrelseval, så att de kan överväga vem de vill rösta på. Att skriva en presentation är inte något krav för att kunna ställa upp, utan den sista möjligheten att ställa upp som kandidat ges vid höstmötet.

Förnyelsearbete
Inom föreningen har man ibland funderat över hur ändamålsenligt föreningens namn är. Man har bland annat funderat på om namnet likställer polyamori med alla former av flersamhet, och om namnet på rätt sätt signalerar om vem vi försöker nå. Vi kommer inte att ta upp frågan på föredragningslistan för mötet utan diskussion och förslag, men efter mötet skulle vi gemensamt vilja diskutera även detta ämne – och därför kommer vi efter mötet att hålla en liten workshop. Du kan delta både på plats och ställe och på distans via länken som nämns ovan. Den exakta tidpunkten beror på hur länge mötet tar, men antagligen kan vi börja någon gång runt klockan fem. Ett bokpris lottas ut bland dem som deltar.

Höstiga hälsningar,
Styrelsen för Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry (finska polyamoriföreningen)

Date

lauantai 13.11.2021
Expired!

Time

16:00 - 20:00

More Info

Read More

Location

Hämeentie 29, FI-00500 Helsinki, Suomi
Hämeentie 29, FI-00500 Helsinki, Suomi
Read More