HUOM! Termeistä löytyy lukuisia tulkintoja ja merkityksiä. Eri ihmiset määrittelevät erilaiset nimikkeet monesti jopa ristiriitaisella tavalla. Esitämme tässä määritelmiä, jotka perustuvat termeistä eniten käytettyihin merkityksiin. Tarkoituksemme ei ole sulkea pois yhtään määritelmää ja puolustamme vahvasti jokaisen omaa itsemäärittelyoikeutta ja oikeutta käyttää ihmissuhteestaan haluamiaan termejä. Monisuhteisuuden sanasto kehittyy jatkuvasti. Palaute, muutosehdotukset ja lisäykset ovat tervetulleita: hallitus@polyamoria.fi tai sivun lopussa olevan lomakkeen kautta. Suosittelemme myös kansallisen Setan huomattavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kannalta laajempaa sanastoa: seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/

AFLE – Lyhenne englanninkielisestä ilmauksesta ”another fucking learning experience” (”taas yksi helvetin oppimiskokemus”), jota käytetään polyjen keskuudessa kuvaamaan polyamorisessa ihmissuhde-elämässä toistuvasti vastaan tulevia haastavia tilanteita, jotka on vain osattava nähdä mahdollisuuksina ottaa opikseen ja kasvaa ihmisenä. Vastaavassa merkityksessä käytetään myös ilmaisua ”another fucking opportunity for growth” (”taas yksi helvetin kasvumahdollisuus”), johon viitataan lyhenteellä AFOG.

AFOG – Ks. AFLE.

Ambiamoria (ambiamorous) – Ambiamorisilla ei ole odotusta siitä, että heidän suhteensa olisivat esimerkiksi polyamorisia tai monogaamisia, vaan he kokevat voivansa olla onnellisia kummassa tahansa. Kaikki riippuu siitä, mikä heidän elämäntilanteensa on ja keiden kanssa he seurustelevat. Yksi tavoista osoittaa, ettei odota ihmissuhteidensa kulkevan tiettyä polkua tai tietyn rakenteen mukaan. Ambiamorisiksi identifioituvat haluavat kertoa olevansa avoimia erilaisille ihmissuhteille ja/tai osoittaa olevansa läsnä niin polyamorisissa kuin monogaamisissa yhteisöissä. Ks. myös polyamoria, monogamia, ihmissuhdeanarkia, ihmissuhteen liukuportaat

aromanttisuus, aromanttinen (aromantic) – Aromanttinen ihminen kokee vain vähän tai ei lainkaan romanttista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Romanttinen vetovoima ilmenee yleensä ihastuksina tai tarpeena muodostaa toisiin romanttisia rakkaussuhteita. Aromanttisella tällaista tarvetta ei ole, tai se on vähäinen. Aromanttisiksi itsensä kokevat ihmiset saattavat kuitenkin muodostaa ei-romanttisia suhteita paitsi muiden aromanttisten, myös romanttista vetovoimaa kokevien ihmisten kanssa.

aseksuaalisuus, aseksuaali (asexual) – Aseksuaalinen ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Sana ei ota kantaa siihen, minkälaista muuta vetovoimaa aseksuaali toisia kohtaan tuntee. Ihminen voi identifioitua aseksuaaliksi ja nauttia silti hyvin monenlaisesta aistillisuudesta ja fyysisestä hellyydestä ja läheisyydestä toisten ihmisten kanssa. Ks. myös demiseksuaalisuus

avoin (avio)liitto (open marriage) – Avioliitto, jossa on sovittu, että jommallakummalla tai molemmilla osapuolilla on mahdollisuus muodostaa intiimejä suhteita puolisonsa lisäksi myös muihin ihmisiin. Ks. myös avoin.

avoin (open) – Adjektiivia ”avoin” käytetään ihmissuhteista puhuttaessa luonnehtimaan mitä tahansa kahden tai useamman ihmisen keskinäistä intiimiä suhdetta tai suhdekokonaisuutta, jossa osapuolten on sallittua muodostaa intiimejä suhteita myös muihin, suhdekokonaisuutensa ulkopuolisiin ihmisiin. Suhteen tai suhdekokonaisuuden avoimuuden aste voi tapauksesta riippuen vaihdella, ja avoimuus saattaa sallia joko yksinomaan seksuaalisten, yksinomaan romanttisten tai sekä seksuaalisten että romanttisten yhteyksien muodostamisen muihin ihmisiin. Kaikissa eritavoin avoimissa suhteissa on oleellista sopia millainen suhde on ja kunnioittaa kaikkien eri tavoin osallisten ihmisten toimijuutta.

avoin suhde (open relationship) – Ks. avoin.

avoin verkosto (open network) – Toisiinsa intiimeissä suhteissa olevien ihmisten muodostama ihmissuhdeverkosto, johon osalliset voivat oman harkintansa mukaan vapaasti tuoda mukaan uusia ihmisiä. Ks. myös avoin.

BDSM – BDSM on kattokäsite tietynlaisille vapaaseen suostumukseen perustuvan seksuaalisen toiminnan muodoille. BDSM:ään voi sisältyä muun muassa monenlaista, kivuliaidenkin aistiärsykkeiden tuottamista ja vastaanottamista sekä erilaisten valta-asetelmia muodostavien roolien omaksumista. Termi on luotu yhdistämällä toisiinsa käsitteen piiriin luettavien aktiviteettien englanninkielisten nimitysten alkukirjaimia: bondage (sidonta), bondage/discipline (sidonta/kuritus), dominance/submission (alistaminen/alistuminen) ja sadism/masochism (sadismi/masokismi).

biseksuaalisuus, biseksuaali (bisexual) – Biseksuaalinen ihminen voi tuntea seksuaalista tai emotionaalista (tai sekä seksuaalista että emotionaalista) vetoa niin itsensä kanssa samaa kuin eri sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Siinä missä joillekin vetovoiman voimakkuus voi vaihdella sukupuolesta riippuen, toisille sukupuolella ei ole vetovoiman voimakkuuden kannalta merkitystä. Ks. myös panseksuaalisuus.

cis – Sana ”cis” on alkujaan latinaa ja tarkoittaa ”tällä puolen”. Sitä käytetään tyypillisesti muihin sanoihin yhdistettynä etuliitteenä kuvaamaan tilannetta, jossa henkilön kokemus sukupuolestaan ja tapa ilmentää sukupuolisuuttaan vastaavat hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta ja siihen liitettyjä sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia odotuksia. Esimerkiksi ”cismies” on syntymässä määritelty mieheksi, hän kokee itsensä mieheksi eikä hänen sukupuoli-ilmaisunsa poikkea merkittävästi siitä, mitä miehiltä ympäröivässä kulttuurissa odotetaan. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Ks. myös trans.

cissukupuolinen (cis gender) – Ks. cis.

cowboy ja cowgirl – Englanninkielisessä poly-yhteisössä kehitetty nimitys polyamorisen kumppanin kanssa suhteessa olevalle, monogaamiseksi identifioituvalle henkilölle, joka pyrkii joko tietoisesti tai tiedostamattaan erottamaan kumppaninsa tämän mahdollisista muista kumppaneista ja omimaan hänet yksin itselleen. Käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Kirjaimellisesti cowboy ja cowgirl voidaan suomentaa esimerkiksi ”karjapaimeniksi”.

DADT (Don’t Ask Don’t Tell) – ks. Älä kysy älä kerro.

Demiseksuaalisuus, demiseksuaali (demisexual) – Demiseksuaali/demiseksuaalinen ihminen kokee seksuaalista vetovoimaa ainoastaan sellaisia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa on luonut vahvan tunnesiteen. Sana ei määrittele kokijan omaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä tai kerro mitään seksuaalisen vetovoiman kohteista. Ks. myös aseksuaalisuus

ei-monogamia – Suora käännös englannin kielen monisuhteisuutta tarkoittavasta käsitteestä non-monogamy. Koska käsite on määritelty sen kautta mitä se ei tarkoita se vahvistaa monogamiaa normina josta monisuhteisuus poikkeaa ja asettaa näin suhdemuodot lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan. Emme suosittele tämän käsitteen käyttöä missään yhteydessä. Ks. myös monogamia, monisuhteisuus, monogaaminen normi

ennakkoluulot (prejudice) – Perusteettomiin tai puutteellisiin tietoihin perustuvia käsityksiä. Monisuhteisuus liitetään usein yksinkertaistaviin ja monogaamisesta näkökulmasta paheksuttaviin ennakkokäsityksiin. Tälläisiä ovat esimerkiksi ”monisuhteisuudessa on kyse vain seksistä”, jolloin jätetään huomioimatta suhteiden romanttiset ja sitoutuneet osat, ja ”monisuhteisuus on pettämistä”, jolloin perusteettomasti yleistetään se, mikä jossain ihmissuhteessa olisi siinä vallitsevien sopimusten ja lupausten pettämistä, koskemaan muiden ihmissuhteita. Ennakkoluuloja voi oikaista ottamalla asioista oikeasti selvää esimerkiksi kirjallisuuden tai asiasta kokeneiden ihmisten kautta. Ks. pettäminen, monogamia, monisuhteisuus, polyamoria, ihmissuhdeanarkia ja HLBTQ

elämänkumppani (life partner) – Ihminen, jonka kanssa eletään pitkäaikaisessa, sitoutuneessa ihmissuhteessa. Kumppanuuteen voi liittyä romanttista ja seksuaalista kanssakäymistä, tai se voi olla täysin aromanttinen ja platoninen. Elämänkumppanin kanssa saatetaan viettää paljon aikaa yhdessä ja asua samassa kodissa, mutta kyseessä voi yhtä lailla olla myös etäsuhde.

ensisijainen kumppani, ensisijainen suhde (primary partner, primary relationship) – Ensisijaiseksi kumppaniksi kutsutaan hierarkioita soveltavassa ihmissuhteessa sitä kumppania, jonka tarpeet huomioidaan ensin ja jolla on valtaa rajoittaa kumppaninsa muita, toissijaisia suhteita ja tehdä niitä koskevia päätöksiä. ”Ensisijainen suhde” viittaa suhteeseen juuri ensisijaisessa asemassa olevan kumppanin kanssa. Termiä ”ensisijainen” käytetään toisinaan myös kuvailevammin, luonnehtimaan tiettyjen kumppanusten välille luonnostaan kehittynyttä, muita suhteita voimakkaampaa emotionaalista yhteyttä tai suurempaa taloudellisten, käytännöllisten ja ajankäyttöön liittyvien sitoumusten määrää. Ks. myös hierarkia; toissijainen kumppani, toissijainen suhde.

etäsuhde (long distance relationship) – Suhde, jossa kumppaneita erottaa pitkä fyysinen etäisyys tai jossa he muuten tapaavat harvoin. Etäsuhteissa yhteinen aika on hyvin rajallista ja viestinnän merkitys korostuu vielä voimakkaammin kuin lähisuhteissa. Ks. myös lähisuhde.

fluid bond – Englanninkielisessä poly-yhteisössä kehitetty termi, jolla kuvataan (1) mitä tahansa ihmisten välistä intiimiä kanssakäymistä, johon liittyy kehon eritteiden vaihdantaa (esim. suuseksi tai yhdyntä ilman kondomia); (2) sellaisia sopimuksia tai sääntöjä, joilla tietyn, toistensa kanssa eritteiden vaihdantaa sisältävää kanssakäymistä harjoittavan ihmisryhmän jäsenet pyrkivät rajoittamaan vastaavaa kanssakäymistään muiden ihmisten kanssa.

haaremin keruu (harem building) – Moniavioisuudesta mallia ottava monisuhteisuuden muoto, jossa yksi henkilö kerää ihmissuhteita, mutta kieltää kumppaneiltaan muut suhteet. Pidetään polyamorian kontekstissa epäeettisenä käytäntönä.

halibileet (cuddle party) – Tapahtuma, jossa jaetaan ei-seksuaalista kosketusta ja fyysistä läheisyyttä kuten halailua ja hieromista. Säännöt ja toisten rajojen kunnoittaminen käydään läpi tilaisuuden alussa.

halikasa – Toisiaan halaamaan ja syleilemään maahan tai lattialle käpertynyt joukko ihmisiä.

heteronormatiivisuus (heteronormativity) – Arvottava, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien oletusten kokonaisuus, jonka mukaan (1) ihmiset ovat jaettavissa kahteen eri sukupuoleen, (2) kaikkien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa tai sen tulisi vastata heille syntymässä määriteltyä sukupuolta ja (3) kaikki ihmiset tuntevat tai heidän tulisi tuntea seksuaalista vetoa nimenomaan vastakkaista sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Heteronormatiivisen ajattelun mukaan kaikki sen lähtöoletuksista poikkeavat sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kokemisen ja ilmentämisen muodot ovat epänormaaleja ja ei-toivottuja. Ks. myös cissukupuolinen.

heteroseksuaalisuus (heterosexuality) – Seksuaalinen suuntautuminen, jossa henkilö tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa muuta kuin omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan. Käytännössä heteroseksuaalisuus ilmenee useimmiten sellaisten miesten ja naisten keskinäisenä kiinnostuksena, joiden kokemus omasta sukupuolestaan vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sellaisetkin ihmiset, jotka eivät identifioidu yksiselitteisesti joko miehiksi tai naisiksi, voivat kuitenkin kokea ja määritellä itsensä heteroseksuaaleiksi. Ks. myös cissukupuolinen, trans, homoseksuaalisuus, lesbo, bi-seksuaalisuus, panseksuaalisuus

hierarkia, hierarkkinen ihmissuhderakenne (hierarchy, hierarchical relationship structure) – Ihmissuhdekokonaisuuteen kumppaneiden keskinäisellä sopimuksella luotu valta-asetelma, jossa tietyllä ihmisellä on valtaa rajoittaa kumppaninsa muita suhteita tai tehdä tämän muita suhteita koskevia päätöksiä. Auktoriteettiasemasta nauttivaa kumppania kutsutaan ensisijaiseksi kumppaniksi ja hänen kumppaninsa muita, oman suhteensa ulkopuoliselle vaikutusvallalle alistettuja kumppaneita toissijaisiksi kumppaneiksi. Joissain hierarkioita soveltavissa suhteissa ensisijainen kumppani voi erikseen sovitulla veto-oikeudella myös lopettaa kumppaninsa muita ihmissuhteita tai estää tätä muodostamasta uusia suhteita.

HLBTQ – Kirjainyhdistelmä on kooste sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin viittaavien sanojen homo, lesbo, bi, trans ja queer ensimmäisistä kirjaimista. Kirjainlyhenteestä on olemassa erilaisia versioita, joita käytetään vaihtelevasti sen mukaan, mihin kaikkiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöryhmiin lyhenteellä halutaan eksplisiittisesti viitata. Esimerkiksi muodossa HLBTIQA lyhenne kattaa edellä mainittujen lisäksi myös intersukupuoliset (eli henkilöt, jotka eivät ole synnynnäisten, fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa perusteella yksiselitteisesti miehiä tai naisia) ja aseksuaalit.

homoseksuaalisuus, homo (homosexuality) – Seksuaalinen suuntautuminen, jossa henkilö tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa itsensä kanssa samaa sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan itsensä mieheksi määrittelevää henkilöä, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista mielenkiintoa miehiä kohtaan.

ihmissuhdeanarkia (relationship anarchy, RA) – Ihmissuhdefilosofia ja -käytäntö, jonka lähtökohtana on, että kaikki kahden ihmisen keskinäistä suhdetta määrittävät seikat on neuvoteltava osapuolten kesken suoraan, tekemättä minkäänlaisia ulkoisiin odotuksiin tai sisäistettyihin käsityksiin perustuvia oletuksia. Ihmissuhdeanarkistit vastustavat ylipäätään ihmissuhteidensa määrittelyä, muovaamista ja muodostamista oletusten mukaan ja korostavat ihmisten vapautta ja vastuuta sopia kaikesta kunkin toisen ihmisen kanssa erikseen. Monet ihmissuhdeanarkistit pyrkivät omista ihmissuhteistaan puhuessaan välttämään tiettyjä, ihmissuhteiden kuvailussa yleisesti käytettyjä sanoja (kuten ”puoliso”, ”kumppani” tai ”ystävä”), jotta kuulija ei tekisi heidän suhteistaan sellaisia oletuksia, joita noihin sanoihin yleisesti yhdistetään. Ihmissuhdeanarkiassa painotetaan sitä, ettei mikään ihmissuhde ole oletusarvoisesti aina toista tärkeämpi ja että suhteet ovat vapaita muuttumaan tarpeen mukaan.

ihmissuhdeverkosto (relationship network, romantic network, intimate network) – Yhden ihmisen kumppaneista, hänen kumppaneidensa kumppaneista, noiden kumppaneiden kumppaneiden kumppaneista jne. koostuva intiimien ihmissuhteiden verkosto. Ks. myös polycule.

ihmissuhteen liukuportaat (relationship escalator) – Sosiaalisista ja yhteiskunnallisista odotuksista koostuva intiimin ihmissuhteen oletusarvoinen kehityskulku. Liukuportaiden oletusten mukaan kahden ihmisen rakastuttua toisiinsa ja muodostettua seurustelusuhteen he tulevat väistämättä ennen pitää muuttamaan yhteen, yhdistämään taloutensa, menemään naimisiin, asettumaan aloilleen, hankkimaan lapsia jne. Käsitteen normatiivisuudesta kertoo se, että liukuportaissa takaisinpäin astumista, joidenkin portaiden ohittamista yms. usein kummaksutaan.

kinky – Englannin sana kinky, joka tarkoittaa alkujaan ”pervoa” tai ”poikkeavaa”, käytetään usein viittaamaan BDSM:ää ja erilaisia fetissejä harrastaviin ihmisiin ja yhteisöihin tai erityyppisiin tapahtumiin, joissa BDSM:ää tai fetissejä harjoitetaan tai käsitellään (esim. kinkymiitti).

kolmisuhde (triad) – Polyamorinen suhdekokonaisuus, jossa on osallisina kolme ihmistä. Kolmisuhteen synonyyminä käytetään Suomessakin toisinaan suoraan sanan englanninkielisestä vastineesta johdettua termiä triadi. Kolmisuhteista tai triadeista puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten suhdekokonaisuuksia, joissa kaikilla kolmella osapuolella on suhteet toistensa kanssa. Joskus termejä saatetaan kuitenkin käyttää myös V-suhteista puhuttaessa. Kolmisuhde voi myös olla osa laajempaa ihmissuhdeverkostoa.

laukaiseva tekijä (trigger) – Ajatus, ele, näkymä tai tilanne, joka laukaisee aiempiin, useimmiten epämiellyttäviin tai traumaattisiin kokemuksiin kiinnittyvän ja voimakkaan tunnereaktion. Laukaisevan tekijän synnyttämällä tunteella ei välttämättä ole juurikaan tekemistä sen tilanteen kanssa, jossa tunnereaktio laukeaa.

lesbo (lesbian) – Homoseksuaalinen nainen.

lähisuhde – Nimitys suhteelle, jossa kumppanit asuvat yhdessä tai samalla paikkakunnalla tai tapaavat muuten usein ja pystyvät olemaan lähes päivittäin läsnä toistensa elämissä. Ks. myös etäsuhde ja hierarkia

metamuru (metamour) – Kumppanin toinen kumppani, joka ei ole itselle kumppani. Sana on lainattu suomen kieleen englannista, johon se on luotu englanninkielisen poly-yhteisön toimesta yhdistämällä kreikan sana meta, ”takana”, ”jälkeen”, ”kanssa”, ranskan sanaan amour, ”rakkaus”, ”rakas”.

miitti (meetup, munch) – Polyamorisissa ja monisuhteisissa suhteissa elävien tai niistä kiinnostuneiden ihmisten keskustelu-, vertaistuki- ja tiedonjakotilaisuus. Tilaisuuksia saattavat järjestää erilaiset järjestöt tai yhdistykset tai epävirallisemmat, polyamorian tai monisuhteisuuden yhdistämien ihmisten verkostot, ja niistä ilmoitetaan yleensä etukäteen sosiaalisessa mediassa tai muiden viestintäkanavien kautta. ”Miitti”, samoin kuin sen englanninkieliset vastineet ”munch” ja ”meetup” (joista jälkimmäisestä suomenkielinen sana ”miitti” on johdettu), on omaksuttu polyjen käyttöön alun perin BDSM-piireistä, joissa käsitteitä käytetään pitkälti vastaavissa merkityksissä.

moniavioisuus – Ks. polygamia.

monisuhteisuus (non-monogamy) – Kattokäsite kaikille sellaisille intiimiä kanssakäymistä sisältävien ihmissuhteiden muodoille, joissa yksi ihminen voi olla intiimissä suhteessa useamman kuin yhden muun ihmisen kanssa yhtä aikaa. Eettisen monisuhteisuuden (consensual non-monogamy, CNM) eli osallisten tietoisuudella ja hyväksynnällä tapahtuvan monisuhteisuuden erilaisten muotojen joukkoon lukeutuvat muun muassa polyamoria, swingaus ja avoimet suhteet. Monogaamisissa suhteissa harjoitettavaa pettämistä voi myös pitää eräänä monisuhteisuuden muotona, mutta toisin kuin eettisissä monisuhteisuuden muodoissa, siinä monisuhteisuus ei ole kaikkien osapuolten tiedossa saati hyväksymää.

monogamia (monogamy) – Yksiavioisuus. (1) Avioliiton muoto, jossa yhdellä ihmisellä on vain yksi aviopuoliso. (2) Ihmissuhdemuoto, jossa yhdellä ihmisellä on vain yksi kumppani ja jossa romanttisesti ja seksuaalisesti intiimi kanssakäyminen muiden kuin oman kumppanin kanssa on poissuljettu. (3) Ihmissuhdeihanne, jossa pidetään tavoiteltavimpana yhtä ainoaa, muut romanttiset ja seksuaaliset suhteet poissulkevaa elämänpituista kumppanuutta. Ks. myös sarjamonogamia, suljettu.

monogaaminen normi, mononormi, mononormatiivinen (mononormative) – Monogaaminen normi on yhteiskuntamme ja kulttuurimme ajatusmalli ja kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan ihmiset kiinnostuvat seksuaalisesti vain yhdestä sukupuolesta ja vain monogaamiset suhteet ovat “normaaleja”, “luonnollisia” ja “hyviä” ihmissuhteita. Mononormatiivinen -ilmaisua käytetään nostamaan esiin, että jokin tai joku on tämän normin mukainen. Ks. myös monogamia, monisuhteisuus

monogamish – Seksuaalisesti avoin ja romanttisesti suljettu monisuhteisuuden muoto, jossa halutaan antaa kumppanille mahdollisuus muihin seksisuhteisiin ja/tai säilyttää monogaamisen statuksen suomat edut yhteiskunnassa. Esimerkiksi sopimus, jossa osapuolet haluavat näyttää monogaamisilta ulospäin, mutta saavat harrastaa seksiä muiden kanssa työmatkoilla, laivoilla, lomareissuilla jne. kunhan kumppanin ei tarvitse eikä hän halua tietää muista suhteista. Ks. myös ”Älä kysy, älä kerro” ja hierarkia; ensisijainen kumppani, ensisijainen suhde.

mono-polysuhde (mono/poly relationship) – Ihmissuhde sellaisten ihmisten välillä, joista toinen identifioituu monogaamiseksi ja toinen polyamoriseksi.

mustasukkaisuus (jealousy) – Naamioituva ja voimakas tunne, joka usein kumpuaa menettämisen pelosta tai omasta epävarmuudesta esim. siihen rakastaako kumppani yhä, vaikka hän tekisikin jotain itselle tärkeää toisen kumppaninsa kanssa. Mustasukkaisuuden käsittely ja kuuntelu niin kumppanin kanssa kuin omalta osalta ovat opeteltavia asioita monisuhteisuudessa. Aivan kuten ne asiat, joista mustasukkaisuutta koetaan, ovat opeteltuja ja muutettavissa (vrt. töissä vietetty aika vs. metamurun kanssa vietetty aika). Mustasukkaisuus usein kertoo jostain asiasta, jossa on vielä kehitettävää tai käsiteltävää, mutta naamioituu vaikkapa raivoksi tai alakuloisuudeksi. Oleellista on ymmärtää, ettei laukaisevaan tekijään puuttuminen (kuten kumppanin ja metamurun suuteluun) ratkaise mitään, vaan syy on yleensä jossain paljon syvemmällä.

myötäilo (compersion; brittienglanniksi myös frubble, frubbly) – Se ilo, jota ihminen kokee itse saadessaan todistaa kumppaninsa toisesta intiimistä ihmissuhteestaan saamaa iloa, nautintoa ja tyydytystä.

nelisuhde (quad) – Polyamorinen suhdekokonaisuus, jossa on osallisina neljä ihmistä. Osapuolet voivat olla suhteissa joko kaikkien muiden tai vain joidenkin samaan suhdekokonaisuuteen kuuluvien ihmisten kanssa. Nelisuhteen synonyyminä käytetään Suomessakin toisinaan suoraan sanan englanninkielisestä vastineesta johdettua termiä quadi. Nelisuhde voi olla myös osa laajempaa ihmissuhdeverkostoa.

new relationship energy, NRE – Englanninkielisessä poly-yhteisössä lanseerattu käsite, jolla kuvataan sitä huumaavaa, päätäsekoittavaa energiaa, jonka valtaan ihminen uuden rakkaussuhteen alkuvaiheessa joutuu. NRE:n vaikutus kestää tyypillisesti muutamia kuukausia, mutta voi rakkaussuhteen jatkuessa pysyä yllä myös useita vuosia.

Onnellisuusmuuri – Vähemmistöön kuuluvan ihmisen tarve osoittaa, että esim. polysuhteissa ihmiset ovat vähintään yhtä onnellisia kuin perinteisissä monogaamisissa suhteissa. Onnellisuutta voidaan siis pyrkiä tuomaan korostetusti esiin, jolloin se on tapa ”ansaita” samat oikeudet kuin mitä monogaamisesti elävillä on. Onnellisuusmuuri voi hankaloittaa avun hakemista, ja ammattihenkilön voi olla vaikea tunnistaa avun tarvetta, minkä vuoksi onnellisuusmuuri-ilmiö on tärkeä tuntea.

other significant other, OSO – Englanninkielisessä poly-yhteisössä vakiintunut ilmaus, jolla voidaan viitata joko (1) omaan kumppaniin silloin, kun itsellä on useampia kuin yksi kumppani, tai (2) yhteen toisen ihmisen useista kumppaneista. Ilmaus on johdettu käsitteestä ”significant other” (”merkityksellinen toinen”), jota käytetään, kun halutaan viitata omaan tai toisen ihmisen kumppaniin jakamatta tietoa tai tekemättä oletuksia tämän sukupuolesta tai siviilisäädystä. Ks. myös metamuru

panseksuaalisuus, panseksuaali (pansexual) – Panseksuaaleille ihmisille toisen ihmisen sukupuolella ei ole tätä kohtaan tunnetun seksuaalisen tai emotionaalisen kiinnostuksen kannalta merkitystä. Termin käyttöön liittyy usein tietoinen pyrkimys irrottautua ihmisten sukupuolittamisesta ylipäätään. Ks. myös biseksuaalisuus.

parietuoikeus (couple privilege) – ”Parietuoikeus” viittaa sellaisiin sisäistettyihin käsityksiin, sosiaalisiin normeihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka asettavat tietyn parin keskinäisen suhteen oletusarvoisesti arvojärjestyksessä näiden muita intiimejä ihmissuhteita ylemmäs ja suovat kyseisen parin osapuolille monenlaisia etuja verrattuna heidän muihin kumppaneihinsa. Pariskunnan suosiminen ei välttämättä ole tarkoituksellista, vaan voi tapahtua myös täysin tiedostamatta. Kuten muidenkin etuoikeuksien kohdalla, eritoten etuoikeutettujen itsensä voi olla hyvinkin vaikeaa tiedostaa omaa etuoikeutettua asemaansa.

parinvaihto – Ks. swingaus.

pariskunta (couple) – Kahden toisiinsa intiimissä suhteessa olevan ihmisen muodostama yksikkö. Ilmaisua käytetään useimmiten puhuttaessa nimenomaan monogaamisessa suhteessa elävistä pareista.

pettäminen (cheating) – Ihmissuhteissa pettäminen tarkoittaa mitä tahansa toimintaa, joka rikkoo kyseisessä ihmissuhteessa voimassa olevia sopimuksia. Yleistetään usein monogaamisessa normissa seksuaalisen yksinoikeuden sopimuksen rikkomiseen vaikka sekin on vain yksi monogamiaan yleensä kuuluvista sopimuksista.

pivot – Englanninkielisessä poly-yhteisössä yleiseen käyttöön vakiintunut nimitys polyamorisessa ihmissuhdeasetelmassa ”keskellä” olevalle henkilölle, jolla on kaksi tai useampia kumppaneita. Käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta se voitaisiin suomentaa suoraan esimerkiksi ”navaksi”, ”keskipisteeksi” tai ”keskiöksi”. Keskelläolijasta käytetään toisinaan myös nimitystä hinge (”sarana”, ”nivel”).

poly (poly) – (1) Etuliite, jolla kuvataan polyamoriaan liittyvää asiaa tai ilmiötä tai tietyn asian tai ilmiön polyamorista luonnetta (esim. polyperhe, polysuhde, polyfoorumi jne.). (2) Polyamoriseksi identifioituva henkilö.

polyamoria (polyamory) – Intiimejä ihmissuhteita koskeva ajattelu- ja elämäntapa, joka sallii elämisen seksuaalisesti ja romanttisesti intiimissä suhteessa usean ihmisen kanssa yhtä aikaa edellyttäen, että kaikki osapuolet ovat tietoisia toisistaan ja suostuneet vapaasti osaksi monisuhteista ihmissuhdekokonaisuuttaan. Polyamoriaan kuuluu keskeisinä käsitteinä eettisyys kaikkia osallisia kohtaan, pyrkimys kaikkien osallisten eettiseen kohteluun ja omien toimintatapojen tarkastelu eettisestä näkökulmasta ja sitoutuminen usean romanttisen ihmissuhteen ylläpitoon. Polyamoria ihmissuhdemallina rakentuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon pohjalle. Polyamoria saattaa olla osa yksilön identiteettiä seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen tapaan. Polyamoria voi myös olla valittu tapa toteuttaa romanttisia ihmissuhteita ilman identiteettikiinnitystä. Ihminen, joka identifioituu polyamoriseksi tai elää polyamorisessa ihmissuhteessa saattaa kutsua itseään polyksi tai polyamoriseksi. Termi ”polyamoria” on luotu yhdistämällä kreikan kielen sana poly, ”monta”, ja latinan sanaan amor, ”rakkaus”.

polycule – Englanninkielisen poly-yhteisön luoma termi, jolla kuvataan (1) toisiinsa erilaisin kumppanuus- ja metamurusuhtein kytkeytyvien ihmisten muodostamaa ihmissuhdeverkostoa tai (2) tällaisen ihmissuhdeverkoston tiettyä osaa (kuten verkostoon kuuluvien kolmen henkilön muodostamaa kolmisuhdetta). Termiä saatetaan toisinaan käyttää myös puhuttaessa polyamoristen ihmissuhdeverkostojen visuaalisista havainnollistuksista: ”polycule” on alkujaan johdettu englannin sanasta ”molecule”, ”molekyyli”, juuri polysuhdeverkostojen rakenteita havainnollistavien piirrosten ja orgaanisen kemian molekyylirakenteiden havainnollistusten visuaalisen samankaltaisuuden vuoksi. Suomeksi vastaavissa merkityksissä käytetään muun muassa ilmauksia ”polykuvio” tai ”polypallo”.

polygamia (polygamy) – Avioliiton muoto, jossa yhdellä henkilöllä on useita aviopuolisoita yhtä aikaa. Suomeksi käytetään yleisemmin termiä moniavioisuus. Yhteiskunnissa, jotka sallivat moniavioisuuden, sen tyypillisin muoto on polygynia, jossa yhdellä miehellä on useita vaimoja. Moniavioisuuden muotoa, jossa yhdellä naisella on useita aviomiehiä, kutsutaan polyandriaksi.

polykuvio – Ks. polycule.

polykylläinen (polysaturated) – Polyamorinen ihminen, joka ei tällä hetkellä etsi tai halua uusia intiimejä ihmissuhteita. Käsitettä käytetään esimerkiksi, koska on täysin tyytyväinen nykyisten ihmissuhteidensa kanssa tai koska olemassa olevien kumppanien määrän, ihmissuhde- tai elämäntilanteen tai muun vastaavan takia ei halua tai kykene ylläpitämään uusia ihmissuhteita.

polymiitti – Ks. miitti.

polypallo – Ks. polycule.

polyperhe (polyfamily) – Joukko polyamorisiksi identifioituvia ihmisiä, jotka kokevat kuuluvansa osaksi samaa perhettä. Useimmiten myös perheen jäseniksi identifioituvien aikuisten lapset mielletään osaksi perhettä. Polyperheen jäsenet saattavat jakaa saman kodin tai asua erikseen.

polyuskollisuus (polyfidelity) – Tiettyyn, rajattuun polysuhdekokonaisuuteen kuuluvien ihmisten keskinäinen sopimus siitä, etteivät he muodosta romanttisia tai seksuaalisia suhteita suhdekokonaisuutensa ulkopuolisiin ihmisiin. Joskus sopimus voi sallia uusien suhteiden muodostamisen tai romanttisen tai seksuaalisen kanssakäymisen muidenkin kanssa sillä ehdolla, että kaikki sopimuksen osapuolet antavat siihen suostumuksensa. Ks. myös suljettu.

queer – Sana ”queer” viittaa seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä käsittelevissä yhteyksissä poliittiseen ja akateemiseen näkökulmaan ja ajattelumalliin, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan vallitsevia, sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevia normeja. Sanaa käytetään myös identiteettikäsitteenä esimerkiksi kuvaamaan, ettei ihminen koe mitään muuta seksuaali- tai sukupuoli-identiteettejä kuvaavaa käsitettä omakseen tai halua niitä itseensä liitettävän.

rakkauden riittoisuus- ja nääntymismallit (abundance and starvation models of love) – Kuvaavia ilmaisuja erilaisille tavoille suhtautua rakkauden kokemukseen. Rakkauden nääntymismalli olettaa, että rakkaus on rajallinen resurssi, joka vähenee, jos sitä jakaa. Nääntymismallin omaava henkilö voi kokea lasten hankkimisen, ihastukset ja uudet ihmissuhteet uhkana, koska pelkää, että rakkautta ei riitä enää hänelle yhtä paljon. Rakkauden riittoisuusmalli olettaa, että rakkaus on rajaton resurssi. Riittoisuusmallin omaava henkilö voi kokea, että rakkautta on yhä enemmän jaettavaksi, mitä enemmän sitä jakaa.

Resilienssi (resilience) – Kyky selviytyä erilaisista elämän vastoinkäymisistä joustavasti ja nousta uudelleen jaloilleen vaikeuksien jälkeen. Usein kokemus voi lisätä kykyjä kohdata erilaisia vaikeuksia ja selviytyä niistä vahvana eteenpäin. Kuten muutoinkin läheisissä ihmissuhteissa myös monisuhteisuudessa voi näkyä pitkään yhdessä olleiden ihmisten resilienssi – kyky selviytyä yhdessä erilaisista elämän koettelemuksista menestyksekkäästi. Resilienssiä voi myös kehittää tietoisesti ks. esim. Brene Brownin trilogia Epätäydellisyyden lahjat, Uskalla haavoittua ja Nouse vahvempana.

ryhmäavioliitto (group marriage) – Useammasta kuin kahdesta henkilöstä koostuva polyamorinen ihmissuhdekokonaisuus, jonka osapuolet mieltävät olevansa naimisissa keskenään. Osa liiton osapuolista saattaa olla myös lainvoimaisesti vihittyjä, ja liittoja saatetaan ilmentää erilaisin symbolisin tavoin (esim. vaihtamalla sormuksia, järjestämällä ”vihkiseremonioita” tms.). Suhdekokonaisuus voi liitoista huolimatta olla avoin tai suljettu.

sarjamonogamia (serial monogamy) – Ihmissuhdekäytäntö, jossa sitoudutaan monogaamiseen suhteeseen yhden ihmisen kanssa kerrallaan, mutta jossa samalla ihmisellä voi olla useita monogaamisia suhteita peräjälkeen.

seksitauti (Sexually transmitted disease, STD) – Tauteja, jotka välittyvät myös seksin välityksellä. Seksitaudeiksi mielletään HIV/AIDS, hepatiitit A, B, C ja D, herpes, klamydia ja kuppa. Taudit tarttuvat seksin lisäksi myös muilla tavoin. Suurin osa on helposti hoidettavissa testauksen ja lääkityksen avulla eivätkä ole sen kummallisempia kuin keuhkokuume. HIV-infektiolle (human immunodeficiency virus infektion) ei vielä tunneta parantavaa hoitoa. Vain sen aiheuttaman taudin eli AIDS:n (acquired immune deficiency syndrome) oireita voidaan hoitaa ja viruksen tarttumistodennäköisyyttä pienentää lääkehoitojen avulla. Hoitamattomat seksitaudit voivat johtaa vakaviin oireisiin. Säännöllinen testaus on ainoa varma tapa varmistaa, ettei kanna mitään niistä ja että ne voidaan hoitaa ajoissa. Sukupuolitaudit on vanha nimitys seksitaudeille, josta pyritään eroon koska taudeilla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa, ne tarttuvat muitakin reittejä kuin vain seksin välityksellä ja nimitys pohjaa vanhentuneeseen heteronormatiiviseen käsitykseen seksistä sukupuolien välisenä yhteytenä.

Seksitautiriski (STD risk) – seksitautiriski on todennäköisyys saada seksitauti. Riskiin vaikuttavat mm. kumppanien ja suojaamattoman seksin määrä. Riski vaihtelee myös merkittävästi eri seksuaalisten tekojen välillä. Seksitautiriskiä hallitaan ensisijaisesti tiedostamalla riski, päättämällä millaisia riskejä haluaa ottaa omassa seksuaalikäyttäytymisessään ja käymällä säännöllisesti seksitautitesteissä. Erinomainen käytäntö on keskustella uuden kumppanin kanssa avoimesti omasta seksitautihistoriasta, seksitautitestien tuloksista ja seksuaalikäyttäytymisestä ennen seksin aloittamista, jotta molemmat voivat päättää millaista suojausta haluavat käyttää ja mihin seksuaalisiin tekoihin haluavat ryhtyä. Ks. myös seksitautihäpeä.

Seksitautihäpeä (STD shame) – Häpeä, jota koetaan siitä, että on saanut tai saattanut saada seksitaudin. Syitä seksitaudin saamiseen on monia ja taudin voi saada myös kumppanin riskialttiin käyttäytymisen tai valehtelemisen seurauksena. Monisuhteisuudessa on järkevää lähteä siitä, että seksitautihäpeä on järjetöntä ja siitä tulee pyrkiä eroon. Häpeä johtaa siihen, etteivät ihmiset käy seksitautitesteissä, eivät voi keskustella seksitaudeista ennen seksin aloittamista tai riskin kasvettua suhteen aikana ja edelleen siihen, että seksitaudit leviävät ja uusia ihmisiä altistetaan seksitautien tuomille riskeille. Ks. myös seksitauti.

Soolo, soolopoly (solo poly) – Polyamoriseksi identifioituva henkilö, joka ei halua tehdä suhteissaan sellaisia sitoumuksia, jotka kietoisivat hänen elämänsä merkittävässä määrin yhteen kumppaneiden elämän kanssa. Tyypillisiä soolopolyjen kaihtamia sitoumuksia ovat esimerkiksi yhteinen koti tai yhdistetty talous. Vaikka soolojen suhteet eivät yleensä etenekään intiimien ihmissuhteiden oletusarvoisena pidettyä rataa (ks. ihmissuhteen liukuportaat), heidän suhteensa kumppaneihinsa voivat silti olla aivan yhtä syviä, merkityksellisiä ja pitkäkestoisia kuin muillakin. Soolopolyamoriaa ei pidä sekoittaa monogaamiseen ”sinkkuuteen” tai tilanteeseen, jossa polyamorisella ihmisellä ei ole yhtään kumppania.

sukupuolitauti – Ks. seksitauti

suljettu (closed) – Adjektiivia ”suljettu” käytetään ihmissuhteista puhuttaessa luonnehtimaan mitä tahansa kahden tai useamman ihmisen keskinäistä intiimiä suhdetta tai suhdekokonaisuutta, jossa osapuolet ovat sopineet, etteivät muodosta seksuaalisia tai romanttisia suhteita muihin ihmisiin. Yksiavioisuutta oletusarvoisena ihmissuhdemuotona pitävissä kulttuureissa parisuhteiden oletetaan usein lähtökohtaisesti myös olevan suljettuja. Suljettua polyamorista ihmissuhdekokonaisuutta saatetaan kutsua polyuskolliseksi. Ks myös avoin

suljettu suhde (closed relationship, exclusive relationship) – Ks. suljettu.

Suostumus (consent) – Oman vapaasta tahdosta annetun ja tiedostetun myöntymyksen antaminen ja tahdon ilmaisu jollekin itseäsi koskevalle asialle. Kuka tahansa, joka haluaa eettisesti ylittää jonkin rajasi, tarvitsee siihen suostumuksesi ja vastaavasti tarvitset toisen ihmisen suostumuksen halutessasi ylittää jonkin hänen rajoistaan tai tehdäksesi hänelle jotain, kuten vaikkapa koskea häntä tai harrastaa seksiä hänen kanssaan. Suostumus on olemassa vain siinä hetkessä, eikä aiemman suostumuksen perusteella voi olettaa tai odottaa suostumusta nyt tai tulevaisuudessa. Jokaisella on oikeus milloin tahansa vetää pois suostumuksensa mihin tahansa hänen henkilökohtaisten rajojensa piiriin kuuluvaan asiaan. Monisuhteisuudessa yhteisymmärrys suostumuksesta muodostetaan keskustelemalla ja keskusteluyhteyttä ylläpitämällä. Yhteisymmärrys suostumuksesta tulee löytyä mm. ihmissuhteen muodosta sovittaessa, siitä miten kerrotaan uusista suhteista ja kumppaneista, seksin aloittamisesta ja turvaseksin rajoista sovittaessa.

Sopimus (agreement) – kaikkien, joihin sopimus vaikuttaa, yhdessä sopima toimintatapa. Sopimuksen määrittelevä tekijä on myös, että kuka tahansa sen vaikutuspiirissä olevista voi koska tahansa avata sopimuksen uudelleen käsittelyyn. Kahden osallisen yhdessä sopima asia, joka vaikuttaa kolmanteen osapuoleen, ei ole kolmannelle osapuolelle sopimus vaan sääntö. Ks. myös sääntö ja valtadynamiikka.

Sääntö (rule) – Yksilön ulkopuolelta hänelle asetettu rajoite tai toimintatapa, jota hänen pitää noudattaa. Määrittelee noudattamisodotuksen kautta petokseksi tai rikkeeksi sääntöä rikkovan toiminnan ja vaatii toimiakseen kohteen suostumuksen säännön noudattamiseen. Kytkeytyy oleellisesti ihmissuhteen valtadynamiikkaan ja eettisiin kysymyksiin siitä kenellä on valta säädellä toisen ihmisen toimintaa ja milloin säännön noudattamiseen ei pidä suostua. Ks. myös sopimus ja valtadynamiikka.

swingaus (swinging) – Seksin harrastamista muun henkilön kuin oman kumppanin kanssa siten, että kaikki osapuolet ovat tietoisia asiasta ja hyväksyvät sen. Swingausta harrastetaan usein järjestäytyneesti, ja sitä harjoittavat useimmiten pariskunnat yhdessä toisten pariskuntien kanssa. Mahdollisten intiimien yhteyksien kirjo on kuitenkin swingauksessa laajempi kuin yksinomaan parien keskinäisessä parinvaihdossa. Vaikka osa swingausta harrastavista pareista voi olla avoimia myös suhteensa ulkopuolisille romanttisille yhteyksille, useimmat ovat lähtökohtaisesti avoimia vain seksuaalisesti.

toissijainen kumppani, toissijainen suhde (secondary partner, secondary relationship) – Toissijaisiksi kumppaneiksi kutsutaan hierarkkisiksi rakennetuissa suhdekokonaisuuksissa niitä ensisijaisessa suhteessa elävien kumppanusten muita kumppaneita, joiden suhde ensisijaisen suhteen osapuoleen on alisteinen tämän ensisijaisen kumppanin määräysvallalle. Hierarkkisiin suhteisiin kiinnittyvän käytön lisäksi adjektiivia ”toissijainen” saatetaan käyttää myös kuvailevammin, puhuttaessa sellaisista kumppaneista, joiden kanssa koettu emotionaalinen yhteys tai muodostetut taloudelliset, käytännölliset ja ajankäytölliset sitoumukset ovat luonnostaan vähäisempiä kuin toisten. Suhteiden ja kumppaneiden toissijaisuuteen viittaavat ilmaukset koetaan usein alentaviksi ja loukkaaviksi, mistä syystä monet välttävät niiden käyttöä. Ks. myös hierarkia; ensisijainen kumppani, ensisijainen suhde.

trans – Sana ”trans” on alkujaan latinaa ja tarkoittaa ”toisella puolen”. Sitä käytetään tyypillisesti muihin sanoihin yhdistettynä etuliitteenä kuvaamaan tilannetta, jossa henkilön sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, tapa ilmentää sukupuoltaan tai mikään edellä mainituista ei vastaa yksiselitteisesti hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta ja siihen liitettyjä sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia odotuksia (esim. transmies, transnainen, transihminen). Ks. myös cis.

turvaseksisopimus (condom compact) – Tietyssä ihmisryhmässä, jonka jäsenet harjoittavat seksuaalista kanssakäymistä yhden tai useamman saman ryhmän jäsenen kanssa, voimassa oleva sopimus käyttää suojausta tuon ryhmän ulkopuolisten ihmisten kanssa, mutta ei ryhmän sisällä. Ks. myös fluid bonding.

Valtadynamiikka (power dynamics) – Ihmisillä on aina valtaa toisiinsa nähden. Valtadynamiikka viittaa siihen, miten tämä valta jakautuu ja miten sitä käytetään. Pitkään jatkuneissa ja sitoutuneissa ihmissuhteissa ihmisillä on usein huomattavasti enemmän valtaa uusia ihmisiä kohtaan, kuin uusilla on heitä kohtaan. Rajoittavaan vallankäyttöön ihmissuhteissa kuuluvat esimerkiksi ajansäätely, sääntöjen ja rajoitteiden asettaminen, erityisaseman vaatiminen tai siihen asettaminen. Mahdollistavaan vallankäyttöön puolestaan kuuluvat tilan tekeminen uusille kumppaneille ja metamuruista huolehtiminen. Valtadynamiikka saattaa olla näkyvää tai piilotettua. Valta lisää vastuuta ja sillä on helppo tehdä vahinkoa, erityisesti, jos omasta tai suhteessa vallitsevasta valtadynamiikasta ei olla tietoisia. Ks. myös ihmissuhdeanarkia ja BDSM

vapaa suhde – Ks. avoin suhde.

veto, veto-järjestely (veto) – Ihmissuhdesopimus, joka suo suhteen yhdelle osapuolelle vallan käskeä kumppaniaan lopettamaan suhteensa kolmannen henkilön kanssa tai kieltää tätä aloittamasta uutta suhdetta (nk. veto-oikeus) ja jonka nojalla hän voi luottaa kumppaninsa noudattavan hänen käskyään. Veto-järjestelyitä sovelletaan hyvin usein hierarkioita soveltavissa suhteissa.

V-suhde (vee) – Polyamorinen suhdekokonaisuus, jossa on osallisina kolme ihmistä, joista kaksi ei ole keskenään intiimissä suhteessa. Siihen henkilöön, joka on V-suhteessa keskellä eli intiimissä suhteessa kahden muun kanssa, voidaan englanniksi viitata nimityksillä pivot tai hinge. V-suhde voi myös olla osa laajempaa ihmissuhdeverkostoa.

Vähemmistöstressi (Minority stress) – Stressireaktioita ja pelko muiden suhtautumisesta, jota syntyy mm. yhteiskunnan ihmissuhde-oletuksista, erilaisuuden ja toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä syrjityksi tulemisen kokemuksista tai näihin liittyvistä peloista. Sillä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Monisuhteisen ihmisen vähemmistöstressin kokemusta kuvastaa esim. keskustelu kuulumisista sukujuhlissa, jossa hän uskaltautuu puhumaan vain yhdestä kumppanista pelätessään kielteistä suhtautumista. Vähemmistöstressillä on kielteisiä vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Yliseksualisointi – Yliseksualisoinnilla tarkoitetaan kaksoisstandardia tai ajattelutapaa, jossa henkilö tai suhdetyyppi määritellään ensisijaisesti seksuaalisen käyttäytymisen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja heidän parisuhteensa nähdään seksikeskeisinä. Siinä missä monogaamisen normin mukaiset parisuhteet tai heterous nähdään sisältävän esimerkiksi myös rakkautta ja välittämistä. Yliseksualisointi johtaa siihen, että yliseksualisoitu asia nähdään yksityisasiana, jota ei tule tuoda julkiseen tilaan ja keskusteluun. Esimerkiksi homoseksuaalien parisuhde- tai perhekuulumisia ei tiedustella tai niistä puhumista ei pidetä samalla tavalla sopivana kuin heteroiden. Tai useamman kumppanin mainitseminen tulkitaan oman seksuaalisuuden korostamisena, kun taas monogaamisesta kumppanista puhuminen on vain arkista puhetta omasta parisuhteesta.

Yhteisöorientoituva, yhteisöorientoituvuus (community-oriented) – Yhteisöorientoituva painottaa ihmissuhdevalinnoissaan uuden kumppanin sopivuutta yhteisöön tai olemassa olevien kumppanien kanssa. Tämä saattaa näkyä esim. edellytyksenä, että uusi kumppani tulee hyvin toimeen olemassa olevien kumppanien kanssa tai olemassa olevat kumppanit eivät vastusta uutta suhdetta ennen suhteen aloittamista. Yhteisöorientoituva myös painottaa vapaita toimijoita enemmän yhteisön mielipiteen merkitystä ihmissuhdevalintoja tehdessään. Äärimmäisissä tapauksissa muiden mielipiteellä on enemmän merkitystä kuin yksilön omalla mielipiteellä. Ks. myös soolopolyamoria, ihmissuhdeanarkia

yksiavioisuus – Ks. monogamia.

yksisarvinen (unicorn) – Ks. yksisarvisen metsästys

yksisarvisen metsästys (unicorn hunting) – Yleinen monisuhteisuutta aloittevien pariskuntien käytäntö, jossa etsitään yksisarvista, eli kolmatta, usein bi-seksuaalista, osapuolta suljettuun suhteeseen pariskunnan kanssa. Monesti yksisarvisen odotetaan pitäytyvän suhteiden muodostamisesta muihin ihmisiin tai eroavan olemassa olevista kumppaneistaan, harrastamaan seksiä parin kummankin osapuolen kanssa ja ainoastaan kummankin läsnä ollessa, ja mahdollisesti myös muuttamaan pariskunnan kanssa yhteiseen kotiin. Nimitys ”yksisarvinen” kuvastaa, kuinka harvinaisia tällaiset ihmiset ovat. Yksisarvista etsivät useimmiten yhdestä (hetero)miehestä ja yhdestä (biseksuaalista) naisesta koostuvat parit, jotka ovat vasta aloittelemassa polyamorista elämäänsä. Polyamorisessa kontekstista nähtynä pariskunta ei ymmärrä miten esineellistävää, epätasa-arvoista ja valtadynamiikalle rakennettua ihmissuhdetta ovat tarjoamassa yksisarviselle. Polykontekstissa yksisarvisen metsästystä pidetään malliesimerkkinä bi-seksuaalien epäeettisestä ja esineellistävästä kohtelusta ja valtadynamiikan väärinkäytöstä sekä siitä, että pariskunta on kokematon ja täysin tietämätön valtadynamiikastaan. Ei tule sekoittaa swingauksessa suosittuun kolmannen pyörän hakuun. Ks. myös swingaus ja yksisarvinen.

”älä kysy, älä kerro” (don’t ask, don’t tell, DADT) – Ihmissuhteessa voimassa oleva sopimus, jonka mukaan jommallakummalla tai kummallakin suhteen osapuolista on lupa muodostaa intiimejä suhteita (niin seksuaalisia kuin romanttisiakin) muihinkin ihmisiin sillä ehdolla, ettei kumppanin tarvitse tietää, eikä hän joudu tietämään noista muista suhteista mitään. Pidetään polykontekstissa eettisesti kyseenalaisena käytäntönä, koska miten voi antaa suostumuksensa johonkin, josta ei tiedä, ja vaatii romanttisissa suhteissa käytännössä rajoittamaan elämänsä jakamista itselleen rakkaiden ihmisten kanssa, koska ei voi jakaa positiivisia kokemuksia tai hakea tukea DADT-sopimukumppaniltaan. Sanotaan polykontekstissa usein käytännöksi, jossa toinen osapuoli teeskentelee, ettei suhde ole avoin. Käytössä laajemmin monissa muissa seksuaalisesti avoimissa eettiseen monisuhteisuuden muodoissa. Ks. myös monogamish