Vuosi kääntyy ja toimikunnat tulevat!

[In English below! På svenska nedan!]

Vuotta 2024 on eletty jo kuukausi ja Polyamoria ja monisuhteisuus ry:n uusi hallitus on päässyt aloittelemaan toimintaansa. Hallituksessa on tapahtunut muutoksia: Esa Ilari Vuokko valittiin tämän vuoden puheenjohtajaksi syyskokouksessa marraskuussa 2023. Pitkäaikainen hallituslainen Markus Oja jättäytyi pois hallituksesta, mutta jatkaa yhä yhdistyksen kouluttajana. Hallitus kiittää Markusta pitkästä ja ansiokkaasta työstä monisuhteisten puolesta toimijana, hän työskenteli monien tärkeiden asioiden parissa, kuten Kahta Kauniimmin-käännöksen, Sote-oppaan sekä suuren polykyselyn julkaisussa. Uutena hallitukseen tulivat Jonna Javanainen ja Mira Järvenpää. Jonna astui suoraan varapuheenjohtajan saappaisiin. Hallituksen koko kokoonpanon ja yhteystiedot löydät sivuiltamme https://polyamoria.fi/yhteystiedot/

Mikäli olit syyskokouksessa, kuulit yhdistyksen hallituksen ideasta aloittaa toimikuntatoiminta. Se onkin yksi tämän vuoden toimintasuunnitelman kohdista ja suurin muutos yhdistyksen toiminnassa. 

Toimikunta? Mikä ihme? 

 • Toimikunta on yhteen teemaan keskittyvä ryhmittymä, joka toiminnallaan edistää yhdistyksen toimintaa.
 • Toimikuntien tarkoitus on mahdollistaa mukana olo yhdistyksen toiminnassa ilman hallitusvastuuta sekä laajentaa, monipuolistaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa.
 • Hallitus valitsee toimikuntien jäsenet hakemuksien perusteella.

Yleistä toimikuntaan kuulumisesta ja toiminnasta

 • Toimikuntien toimintakausi on kalenterivuosi.
 • Toimikunnat toimivat yhdistyksen Discordissa. Mikäli et vielä ole mukana, niin liitythän muutenkin mukaan: https://discord.gg/dytjKym7
 • Toimikunnan jäsenen täytyy olla Polyamoria ja monisuhteisuus ry:n jäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen tai hallituksen jäsen. 
 • Jokaisessa toimikunnassa tulee olemaan vähintään yksi hallituksen jäsen, joka vastaa yhteydestä muuhun hallitukseen. 
 • Jokainen toimikunta tulee päättämään omat kommunikointisääntönsä
 • Tarkemmat säännöt löytyvät verkkosivultamme https://polyamoria.fi/toimikuntien-saannot/.

Kiinnostaako? Lähde mukaan toimintaamme!

Ensimmäisenä lanseerattava toimikunta on leiritoimikunta. Leiritoimikunnan tarkoituksena on nimensä mukaisesti järjestää Polyleiri(t). Haemme nyt mukaan 3-6 henkilöä suunnittelemaan ja järjestämään leiriä. Tehtäviin kuuluu muun muassa leirin markkinointi, ohjelman suunnittelu, yhteiskuljetuksen järjestäminen ja vapaaehtoisten koordinointi ennen leiriä ja leirin aikana. Toimikunnan jäsenen ei ole pakko työskennellä leirin aikana, leirille tullaan hakemaan myös erikseen vapaaehtoisia.

Hakuaika on nyt alkanut ja jatkuu 29.2.2024 asti. Hakemuksen voi jättää täyttämällä kyselyn alla olevasta linkistä.

https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Toinen toimikunta, joka aloittaa toimintansa mahdollisimman pian, on haastateltavat.  Tämä toimikunta auttaa hallitusta vastaamaan haastattelupyyntöihin.  Pyrimme järjestämään vertais- ja koulutustoimintaa, jotta haastateltavana oleminen onnistuu turvallisesti.  Haastateltavana olemalla pääsee vaikuttamaan polyamorian ja monisuhteisuuden kuvaan julkisuudessa ja edistämään meidän kaikkien näkyvyyttä.

Hakuaika on jo alkanut ja otamme uusia jäseniä syyskuun loppuun asti.  Hakemuksen voi jättää täyttämällä kyselyn alla olevasta linkistä.

https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

Innostunein terveisin,

Polyamoria ja monisuhteisuus ry | yhdistys@polyamoria.fi

Sama englanniksi jos halutaan:

The year 2024 has already been going on for a month and the new board of the Polyamoria ja monisuhteisuus ry has started its activities. There has been changes in the board: Esa Ilari Vuokko was elected as this year’s chairman at the fall meeting in November 2023. Long-time board member Markus Oja left the board, but continues as an educator for the association.  The association board is grateful for Markus’ long and admirable work on behalf of polyamory and non-monogamy.  Markus worked on getting More Than Two translated, Sote-opas published and worked closely on great polyquestionnaire. Jonna Javanainen and Mira Järvenpää joined the new board. Jonna stepped directly into the vice president’s shoes. You can find the entire composition of the board and contact information on our website https://polyamoria.fi/yhteystiedot/

If you were at the autumn meeting, you heard about the idea of the board to start committee activities. It is one of the points of this year’s action plan and the biggest change in the association’s operations.

Committee? What is it?

 • The committee is a group focused on one theme, which promotes the association with its activities.
 • The purpose of the committees is to enable participation in the association’s activities without being a board member, and to expand, diversify and develop the association’s activities.
 • The board selects committee members based on applications.

General information about membership and activities of the committee

 • The operating period of the committees is a calendar year.
 • The committees work in the association’s Discord. If you haven’t joined yet, please join us: https://discord.gg/dytjKym7
 • The committee member must be a member of the Polyamoria ja monisuhteisuus ry, support member, honorary member or board member.
 • Each committee will have at least one board member who is responsible for the connection with the rest of the board.
 • Each committee will decide its own communication rules

Are you interested? Join our activities!

The first committee to be launched is the camp committee. The purpose of the camp committee, as its name suggests, is to organize Polycamp(s). We are now looking for 3-6 people to plan and organize the camp. Duties include marketing the camp, planning the program, organizing shared transportation and coordinating volunteers before and during the camp. The committee member does not have to work during the camp, volunteers will also be applied for separately.

The application period has now started and will continue until February 29, 2024. You can submit an application by filling out the survey (only in Finnish) from the link below.

https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Second committee to be launched is for the people who would like to be interviewed.  This committee helps the board to answer the press requests for interviews.  We aim to organize peer support and some additional resources to help prepare members to be interviewed as safely as possible.  As an interviewee you get to influence the public image of polyamory and nonmonogamy and help us all be seen.

The application period has now started and will continue until September 31st, 2024. You can submit an application by filling out the survey (only in Finnish) from the link below.

https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

Excitedly,

Polyamoria ja monisuhteisuus ry | yhdistys@polyamoria.fi

År 2024 är redan i full gång, och den nya styrelsen för Polyamoria ja monisuhteisuus ry har kommit igång med sin verksamhet. Det har skett ändringar inom styrelsen: Esa Ilari Vuokko valdes till ny ordförande i november 2023, och vår långtida ordförande Markus Oja kliver ner från sin plats i styrelsen. Markus kommer att fortsätta att agera som utbildare utanför styrelsen, och styrelsen tackar Markus för ett långt och förtjänstfullt arbete med att främja flersammas rättigheter, bland annat inom projektet med att översätta More than Two till finska, och med att genomföra den stora polyenkäten. Styrelsens nya medlemmar för i år är Mira Järvenpää och Jonna Javanainen. Den nya styrelsens samtliga roller finns på vår webbplats, som nu också till största del är tillgänglig på svenska:
https://polyamoria.fi/sv/styrelsen-och-kontaktuppgifter/

Om du deltog i höstmötet hörde du kanske om styrelsens idé att starta upp kommittéverksamhet. Det är en del av årets verksamhetsplan, och även en stor förändring i verksamheten.

Kommitté? Vadå då?

 • En kommitté är en grupp med ett visst tema, som främjar föreningens verksamhet.
 • Syftet med kommittéerna är att göra det möjligt att involvera sig i föreningens aktiva verksamhet utan att behöva ta på sig styrelsesansvar, samt att bredda och utveckla verksamheten samt göra den mer mångsidig.
 • Styrelsen väljer medlemmar till kommittérna på ansökningsbasis.

Allmänt om kommittéerna och verksamheten

 • En kommitté väljs för ett kalenderår.
 • Kommittéerna fungerar på föreningens Discord. Om du inte är med än kan du göra det via den här länken: https://discord.gg/dytjKym7.
 • En kommittémedlem måste vara föreningsmedlem.
 • Varje kommitté har minst en styrelsemedlem, som ansvarar för kontakten till resten av styrelsen.
 • Varje kommitté bestämmer själv om hur de kommunicerar med varandra.
 • Närmare bestämmelser finns på vår webbsida på finska: https://polyamoria.fi/toimikuntien-saannot/

Låter det intressant? Kom med i vår verksamhet!

Den första kommittén som lanseras är lägerkommittén. Målet med lägerkommittén är föga överraskande, att ordna (ett eller flera) läger. Nu söker vi 3-6 personer som är med och planerar och arrangerar ett läger. Till uppgifterna hör bland annat marknadsföring av lägret, planering av lägrets program, ordnande av gemensam transport till lägret och koordinering av volontärer före och efter lägret.

En kommittémedlem behöver inte “arbeta” under lägret, utan vi kommer också att efterlysa volontärer till lägret. Ansökningen är öppen, och stängs 29.2.2024. Du skickar in din ansökan genom att fylla i formuläret nedan:

https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Den andra kommittén som börjar sin verksamhet så snabbt som möjligt är Intervjuobjekt. Den här kommittén är till för att hjälpa styrelsen när det kommer till att svara på intervjuförfrågningar. Vi strävar efter att kunna ordna stöd- och utbildningsverksamhet för att de som ställer upp på intervjuer ska känna sig säkra. Genom att ställa upp i intervjuer kan du påverka vilken bild folk har av polyamori och flersamhet, och även främja vår synlighet och normalisering.

Ansökningen är öppen, och vi tar emot ansökningar fram till slutet av september. Du skickar in din ansökan genom att fylla i det här formuläret:
https://www.flomembers.com/polyamoria/events/register/eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3

Ivriga hälsningar,
Polyamoria ja monisuhteisuus ry | yhdistys@polyamoria.fi